Aktualizowano 20.04.2012


20.04.2012: Dodano konwersję MARC21 ===> MARC BN oraz MARC FIDES ===> MARC21
16.01.2009: Dostosowano sposób kodowania krajów do nowej normy
23.01.2006: BNUSCZ: dodano konwersję pola 600 (tak jak dla BNUS)
11.01.2006: Zmieniono sposób konwersji pola 023
26.08.2005: Wymieniono program (nie konwertował niektórych podpól pola 023)
08.03.2005: Dodano punkt 9. DOSTOSOWANIE WYPOŻYCZALNI PO KONWERSJI
23.07.2004: Poprawka (pkt 6, przygotowanie danych ..., uwaga)
23.03.2004: Poprawka programu (popr. konwersję pola 700/v - dla baz w Latin 2 Ÿle konwertowano polskie litery, np. "tł")
01.09.2003: Uzupełnienie (pkt 5.11, konwersja 200, 201 i 224 na 245)
24.06.2003: Poprawka (pkt 5.32, konwersja 600/i na 630/p)

KONWERSJA DANYCH MARC BN ===> MARC211. WSTĘP

    Celem niniejszego opisu jest przekazanie idei formatu MARC (dla osób, które z tymi formatami nie zetknęły się) oraz podanie instrukcji dla wykonania konwersji danych z formatu MARC BN na format MARC21.

2. CO TO JEST FORMAT MARC

    Opis bibliograficzny (ksišżki, czasopisma, artykułu itp.) jest złożony z szeregu danych, takich jak nawisko autora, rok wydania itp. Dla celów informatycznych trzeba podać nie tylko same dane, ale także ich znaczenie, np. Moskwa może być nazwiskiem autora, tytułem ksišżki albo miejscem wydania. Format MARC jest międzynarodowš umowš, okreœlajšcš sposób opisu danych bibliograficznych; cały opis jest podzielony na strefy, pola i podpola. Strefy sš uwzględniane w opisie formatu, ale nie majš odpowiednika w samym formacie. Przy opisie formatu istotny jest nie tylko spis pól i podpól, ale także reguły ich wypełniania, a w szczególnoœci zasady ich powtarzania.
    Pola majš trzyznakowe (zwykle trzycyfrowe) nazwy. Niektóre pola (organizacyjne, w tym LDR i pola o nazwach zaczynajšcych się od 00) mogš mieć stałš długosć i majš wówczas charakter pozycyjny (znaczenie znaku zależy od pozycji, na której jest umieszczony). Inne pola składajš się z dwuznakowego wskaŸnika oraz podpól; wskaŸniki (nie dotyczš wszystkich pól) nie zawierajš danych bibliograficznych, lecz informacje o wybranych danych.
    Podpola majš jednoznakowe (cyfry lub litery) nazwy i zawierajš właœciwe dane.

3. FORMAT MARC BN i MARC21 (USMARC)

    Formaty MARC BN i MARC21 (nazywany poczštkowo USMARC) sš formatami typu MARC. Jeszcze nie dawno wiele danych było przygotowywanych w formacie MARC BN i dotychczas wiele bibliotek prowadzi bazy w tym formacie. Format MARC21 został wprowadzony wraz ze sprowadzonymi z zachodu systemami bibliotecznymi (INNOPAC, VTLS, ALEPH, HORIZON) i jest w tej chwili uważany za format docelowy.
    W obu tych formatach te same informacje sš wpisywane w różny sposób do różnych pól; główne różnice między tymi formatami - pomijajšc różne nazwy pól i podpól - to:
    - wiele informacji w MARC BN wpisywano do specjalnych podpól, a w MARC21 przeniesiono je do kartotek wzorcowych (np. pseudonimy, kryptonimy itp.); w ten sposób kartoteki wzorcowe stały się nieodzownš częœciš właœciwej bazy,
    - inny sposób opisu tytułu,
    - znaki umowne, potrzebne do wyœwietlania i wydruku (np. :, =, /) zostały w MARC21 wprowadzone do treœci (musi je wprowadzać osoba katalogujšca); w formacie MARC BN znaki te powinny być dodawane przy wyœwietlaniu lub wydruku,
    - hasła przedmiotowe w MARC BN sš opisywane w polu 600 wg zasady: w odpowiednim podpolu temat (geograficzny, chronologiczny itp.) oraz okreœlniki; te same hasła w MARC21 sš wpisywane do jednego z pól 600 ... 651 (nazwa osobowa, nazwa pospolita, nazwa geograficzna itp.).
    Oto przykład tego samego opisu zapisanego w formacie MARC BN oraz MARC21; znak "%" i stojšca za nim litera oznaczajš nazwę podpola; dla czytelnoœci wskaŸnik (za symbolem pola) oddzielono spacjami, a spację we wskaŸniku zaznaczono kropkš.

  Format MARC BN:
001  ..  %abnpb %r97 %n004651
002  ..  %sn %pa %jb %tzw %ka %fa %b1
008  ..  %bpol %la %m1996 %r1
020  ..  %a4651/97 %n15
040 pa %apol %cfre
100 p0 %1Klimczuk %2Zdzisław
200 01 %aMost Holandia - Polska %ewspomnienia z dni pracy w Polskich Zakładach Philips -
                jednego z ważnych dla polskiej armii podziemnej oœrodków produkcji
                sprzętu radiowego
201  ..  %fZdzisław Klimczuk %g(z przedmowš Józefa Garlińskiego)
210  ..  %aWarszawa %c"Bis Press" %d1996 %eWarsz. %g"Librex"
215  ..  %a284 s., [48] s. tabl. %b1 il., faks., fot., 1 pl., portr. %c19 cm
230  ..  %x83-901494-2-7
311  ..  %aZał. częœc. fr.
325  ..  %aBibliogr. s. 249-252. - Indeks
600  ..  %dArmia Krajowa %kpamiętniki
600  ..  %aElektrotechnika %fzakłady %fhistoria %gHolandia %kpamiętniki
600  ..  %aElektrotechnika %fzakłady %fhistoria %gPolska %kpamiętniki
600  ..  %sKlimczuk Zdzisław
600  ..  %bPamiętniki polskie %h20 w.
600  ..  %tPowstanie 1944 r. warszawskie %kpamiętniki
600  ..  %cWarszawa %iPolskie Zakłady Philips S.A. %fhistoria %kpamiętniki
680  ..  %a943.8.082.2A/Z:621.3(=393):929(438)A/Z
700 p0 %1Garliński %2Józef %d1913- %vad

Format MARC21:
008  .. %a980713s1996 PL a pol dnam i
015  .. %aPB 4651/97
020  .. %a8390149427
035  .. %abnpb97004651
040  .. %aWA N %cWA N %ePNN
041  0. %apol %gfre
080  .. %a943.8.082.2A/Z:621.3(=393):929(438)A/Z
100  1. %aKlimczuk, Zdzisław
245 10 %aMost Holandia - Polska : %bwspomnienia z dni pracy w Polskich Zakładach Philips -
                jednego z ważnych dla polskiej armii podziemnej oœrodków produkcji
                sprzętu radiowego / %cZdzisław Klimczuk ; (z przedmowš Józefa Garlińskiego).
260        %aWarszawa : %b"Bis Press", %c1996 %e(Warsz. : %f"Librex").
300  .. %a284 s., [48] s. tabl. : %b1 il., faks., fot., 1 pl., portr. ; %c19 cm.
500  .. %aZał. częœc. fr.
504  .. %aBibliogr. s. 249-252. - Indeks.
600 19 %aKlimczuk, Zdzisław
610 29 %aArmia Krajowa %vpamiętniki
610 29 %aPolskie Zakłady Philips (Warszawa)
650 .9 %aElektrotechnika %xzakłady %zHolandia %vpamiętniki
650 .9 %aElektrotechnika %xzakłady %zPolska %vpamiętniki
650 .9 %aPamiętniki polskie %y20 w.
650 .9 %aPowstanie 1944 r. warszawskie %vpamiętniki
651 .9 %aWarszawa %xprzemysł %y1939-1945 r. %vpamiętniki
700 1. %aGarliński, Józef %d(1913- ). %ePrzedm.
920  .. %a83-901494-2-7

4. KONWERSJA DANYCH Z MARC BN DO MARC21

    Załšczone programy wykonujš odpowiednio konwersję rekordu bibliograficznego dla ksišżki (BNUS) oraz rekordu bibliograficznego dla wydawnictw cišgłych (BNUSCZ) z formatu MARC BN na format MARC21. Reguły konwersji sš zaszyte w programie, ale można je uzupełnić tworzšc opisany niżej zbiór KONWER. Konwersja jest wykonywana na zbiorze tekstowym, wynikiem też jest zbiór tekstowy; wynika stšd, że konwersja nie jest ograniczona do baz utrzymywanych w systemie MAK. Ponieważ w zbiorze tekstowym opisy występujš jeden za drugim, każdy opis musi zaczynać się polem 001 (umowny separator opisów w MARC BN). W zbiorze wynikowym każdy opis będzie się też zaczynał polem 001.
    Należy przypomnieć, że żaden z programów nie zapewnia całkowitej poprawnoœci wyników, szczególnie dla ksišżek wielotomowych. Po wykonaniu konwersji należy dokonać bardzo wnikliwej korekty wyników; czasem warto przed wykonaniem konwersji odpowiednio przygotować dane, być może podzielić je na grupy i wykonać konwersję dla każdej grupy oddzielnie.

5. REGUŁY KONWERSJI

    Poniżej podano niektóre reguły konwersji, w miarę możliwoœci będš one uzupełniane; dla uproszczenia przyjęto zapis: podpole xxx/y oznacza podpole y pola xxx. O ile nie powiedziano inaczej każde pole jest konwertowane do oddzielnego pola, a podpola tego samego pola - do tego samego pola.
    5.1. Pole 001 jest konwertowane do pola 001, przy czym podpola a, r i n sš (wszystkie) zamieniane na podpole a i łšczone ze sobš bez spacji.

    5.2. Pole 002 w konwertowanym dokumencie powoduje utworzenie pola LDR w dokumencie wynikowym z następujšcymi podpolami:     5.3. Pole 008 w konwertowanym dokumencie powoduje utworzenie pola 008 w dokumencie wynikowym z następujšcymi podpolami: Stare i nowe kody krajów sš następujšce (stary kod przed nawiasem, nowy kod w nawiasie): AGO (ao+), ALB (aa+), ANT (na+), ARG (ag+), ARM (ai+), AUS (at+), AUT (au+), AZE (aj+), BEL (be+), BGR (bu+), BHS (bf+), BIH (bn+), BLR (bw+), BMU (bm+), BOL (bo+), BRA (bl+), CAN (xxc), CHE (sz+), CHL (cl+), CHN (cc+), CMR (cm+), COL (ck+), CRI (cr+), CUB (cu+), CZE (xr+), DEU (gw+), DNK (dk+), DOM (dr+), ECU (ec+), EGY (ua+), ESP (sp+), EST (er+), FIN (fi+), FRA (fr+), GBR (xxk), GEO (gs+), GRC (gr+), GTM (gt+), HRV (ci+), HUN (hu+), IDN (io+), IND (ii+), IRL (ie+), IRN (ir+), ISL (ic+), ISR (is+), ITA (it+), JPN (ja+), KAZ (kz+), KEN (ke+), KOR (ko+), KOS (kv+), LBN (le+), LIE (lh+), LKA (ce+), LSO (lo+), LTU (li+), LUX (lu+), LVA (lv+), MCO (mc+), MDA (mv+), MEX (mx+), MKD (xn+), MLG (mg+), MLI (ml+), MLT (mm+), MNG (mp+), MON (mo+), MOZ (mz+), MUS (mf+), NGA (nr+), NIC (nq+), NLD (ne+), NOR (no+), NZL (nz+), PAK (pk+), PAN (pn+), PER (pe+), PHL (ph+), PNG (pp+), POL (pl+), PRI (pr+), PRT (po+), PRY (py+), ROM (rm+), RUS (ru+), SEN (sg+), SGP (si+), SMR (sm+), SVK (xo+), SVN (xv+), SWE (sw+), SYR (sy+), TGO (tg+), THA (th+), TTO (tr+), TUR (tu+), TZA (tz+), UKR (un+), URY (uy+), USA (xxu), UZB (uz+), VAT (vc+), VEN (ve+), VNM (vm+), WSM (ws+), YUG (rb+), ZAF (sa+), ZAR (cg+), ZMB (za+), ZWE (rh+).

    5.4. Podpole 020/a jest konwertowane do podpola 015/a, na poczštku sš dopisywane znaki "PB ".

    5.5. Pole 023 jest konwertowane do pola 960 lub 923 w zaleŸnoœci od odpowiedzi na zadawane przez program pytanie. Przy konwersji do pola 960 nazwy podpól nie sš zmieniane, natomiast przy konwersji do pola 923 nazwy podpól x, a, b, d, c, w, f, n, s, k, p i u pozostajš bez zmian, a pozostałe podpola przechodzš: g --> 1, h --> 2, i --> 3, j --> 4, l --> 5, m --> 6, r --> 7, o --> 8; przed konwersjš podpola pola 023 sš posortowane następujšco: o, f, s, k, n, a, x, b, c, w, p, g, h, i, j, l, m, r, u, d, 1, 2.

    5.6. Podpola 040/a, 040/b, 040/c, 040/o i 040/p sš konwertowane odpowiednio do podpól 041/a, 041/b, 041/g, 041/h i 041/h; przed konwersjš podpola sš sortowane w kolejnoœci a, b, c i o, a po konwersji podpola a sš łšczone ze sobš bez spacji; wskaŸniki sš ustawiane następujšco:     5.7. Pola 100 sš konwertowane do pola 100 (pierwsze wystšpienie) oraz do pól 700 (dalsze wystšpienia); reguły konwersji:     5.8. Pola 110 sš konwertowane do pola 110 (pierwsze wystšpienie) oraz do pól 710 (dalsze wystšpienia); reguły konwersji:     5.9. Pola 120 sš konwertowane do pola 110 lub 111 (pierwsze wystšpienie) oraz do pól 710 lub 711 (dalsze wystšpienia); reguły konwersji:     5.10. Podpola 130/1 i 130/3 sš konwertowane odpowiednio do podpól 130/a i 130/p, przed podpolem 130/p (na końcu poprzedniego podpola) jest dopisywana kropka; pierwszy wskaŸnik (jeœli był) jest zachowany, drugi jest kropkš.

    5.11. Pola 200, 201 i 224 sš konwertowane do pola 245; po wczytaniu dokumentu przeznaczonego do konwersji wykonywane sš następujšce operacje:
 • gdy nie istnieje w dokumencie 200/x, jest 023/o i brak 227: w podpolach a, e, f i g sš wyszukiwane teksty zaczynajšce się od słów podanych w niżej podanej tablicy; teksty za tymi słowami (w podpolu) sš przenoszone do tworzonych podpól n i p,
 • do podpól poprzedzajšcych niŸej podane podpola dopisuje się (na końcu) podany znak:
  1. przed podpolem d znak "=",
  2. przed podpolem e znak ":",
  3. przed podpolem r znak "=",
  4. przed podpolem f znak "/",
  5. przed podpolem g znak ";",
 • zostajš zamienione nazwy podpól: podpola a na a, podpola d, e i r na b, podpola f i g na c, podpola n i x na n, podpola p na p i podpola y na y,
 • w wynikowym polu 245 łšczy się następujšce po sobie podpola:
  1. a i a z dopisaniem znaku rozdzielajšcego ";",
  2. b i e z dopisaniem znaku rozdzielajšcego ";",
  3. b i b z dopisaniem spacji,
  4. c i a z dopisaniem znaku rozdzielajšcego ".",
  5. c i b z dopisaniem spacji,
  6. c i c z dopisaniem spacji,
  7. p i y z dopisaniem spacji.
  Słowa, które sš poczštkiem wycinanych tekstów: A., Abt., Abth., Album, Anhang., Annexe, Appendix, Atlas, B., Bd., Beih, Beiheft, Book, Brodz., Brosz., Bd, C., ~5C, ~5Cast, Cišg., Cl~'e, cours, Cz., [Cz., D., Dielo, D~'il, [D~il., Dod., Dodatek, Dosis, Dz., Dzieło, F., Fasc., [Fasc., H., [H., Hauptbd., Hbd., Heft, Indeks, Index, Indrod., Inw, Jedn., [Jedn., Kd., Kn., Kniga, Knj., Kompendium, K~:ot, Ks., Ksišż., Lehrgang, Leg, Lekcja, Lfg, Lib., Lipiec, Lnj., No, Nr, Ob~5s~5c., Otd., Okres, P, P., Pars, Partie, PaŸdziernik, Pitre, Planches, Podstawa, Posz., Pril., Przypisy, Ps, Pt., R., Reihe, Register, Rejestr, Repetytorium, [Rink, Rozdz., Rozdz, S-Bd., Sec., Sem., Semestr, Ser., S~'er., Serie, Ser.Tagebuch, Serja, Sesja, Sierpień, Skr., Sposzyt, Supl., [Supl., Suppl., Suite, Sv., T, T., [T., Tetr, Th, Th., Theil, Tl., Tomos, Traite, Unidad, Uzup., Uzupełnienie, Vip., Vol, Vol., [Vol., Vyp., Wol., [Wol., Wrzesień, Wykł., Z., Zv., [Zv., Załšcznik.

      5.12. Pole 205 jest konwertowane do pola 250; wskaŸniki sš pomijane, przed podpolem f (lub g, jeœli nie ma f) dopisywany jest znak "/", następnie podpola a i b sš konwertowane do podpola a, a podpola f i g - do podpola b.

      5.13. Podpola 206/a sš konwertowane do podpola 254/a, przy czym zachowane zostajš wskaŸniki pól.

      5.14. Podpola 207/a sš konwertowane do podpola 255/a, przy czym zachowane zostajš wskaŸniki pól.

      5.15. Pole 210 jest konwertowane do pola 260 wg następujšcych reguł:     5.16. Pola 215 sš konwertowane do pola 300, podpola a, b, c i d sš przenoszone odpowiednio do podpól a, b, c i e, wskaŸniki zostajš zachowane; na końcu podpola poprzedzajšcego (przed przeniesieniem) podpole b dopisywany jest dwukropek, przed c - œrednik, przed d - znak plus; sposób przenoszenia zależy od warunków:     5.17. Pola 225, 226, 227 i 228 sš konwertowane do pól 440, 490, 500, 800 oraz 830 wg następujšcych reguł:     5.18. Pole 230 jest konwertowane do pól 020, 920 i 028     5.19. Pole 240 jest konwertowane do pola 773, przy czym podpola sš przenoszone następujšco: podpole a do podpola p, a podpola v, r, d,n i s do podpola g; sšsiednie podpola g sš łšczone ze sobš bez spacji.

      5.20. Podpole 300/a jest konwertowane do podpola 501/a bez zmian, zachowane zostajš wskaŸniki pól.

      5.21. Podpola 310/a, 311/a, 321/a, 323/a i 350/a sš konwertowane do podpola 500/a, przy czym zachowane zostajš wskaŸniki pól.

      5.22. Podpola 320/a sš konwertowane do podpola 521/a, jeœli były wskaŸniki, to zostajš zmienione na "8.".

      5.23. Podpola 322/a sš konwertowane do podpola 580/a.

      5.24. Podpola 325/a sš konwertowane do podpola 504/a, przy czym zachowane zostajš wskaŸniki pól.

      5.25. Podpola 330/a sš konwertowane do podpola 505/a, przy czym zachowane zostajš wskaŸniki pól.

      5.26. Podpole 426/a jest konwertowane do podpola 246/a, przy czym na poczštku pola dopisywane jest podpole i ze stałš treœciš "Tyt. oryg.:"; wskaŸniki sš ustawiane na "1.".

      5.27. Podpola 500/a sš konwertowane do podpola 740/a; wskaŸniki sš ustawiane na "02".

      5.28. Podpola 520/a, 533/a, 699/a i 801/a sš konwertowane do podpola 500/a.

      5.29. Podpola 522/a sš konwertowane do podpól 830/a; pierwszy wskaŸnik (jeœli był) jest zachowany, drugi jest kropkš.

      5.30. Podpola 530/d i 530/e sš konwertowane odpowiednio do podpól 246/a i 246/b; wskaŸniki (jeœli sš) sš ustawiane na "11".

      5.31. Podpola 531/a i 531/e sš konwertowane odpowiednio do podpól 246/a i 246/b; wskaŸniki sš ustawiane następujšco:     5.32. Pole 600 jest konwertowane (w zależnoœci od spełnionych warunków) do jednego z pól 600, 610, 630, 650 lub 651; opisane poniżej warunki sš sprawdzane, gdy poprzednie warunki nie zostały spełnione:     5.33. Pole 666 jest konwerowane do pola 691 bez zmiany nazwy podpól (podpola: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a, b, c, d).

      5.34. Podpola 667/a i 667/b sš konwertowane odpowiednio do podpól 692/a i 692/b.

      5.35. Podpola 680/a i 680/l sš konwertowane do podpola 080/a.

      5.36. Pola 700 sš konwertowane do pola 700; reguły konwersji:     5.37. Pola 710 sš konwertowane do pola 710; reguły konwersji:     5.38. Pola 720 sš konwertowane do pola 711; reguły konwersji:     5.39. Podpola 800/a i 800/b sš konwertowane odpowiednio do podpól 510/a i 510/b; jeœli w podpolu a jest tekst " s." lub " S.", to przed tym tekstem jest wstawiane podpole b.

      5.40. Podpola 830/a, 830/p i 830/v sš konwertowane do tych samych podpól, wskaŸniki pól zostajš zachowane.

      5.41. Podpola 831/t, 831/a i 831/v sš konwertowane odpowiednio do podpól 800/a, 800/t i 800/v (uwaga: zamienione podpola t i a), wskaŸniki pól zostajš zachowane.

      5.42. Podpola 901/a sš konwertowane do tego samego podpola (tj. 901/a).

      5.43. Podpola 998/a i 998/b oraz 999/a i 999/b sš konwertowane odpowiednio do podpól 999/a i 999/b.

      5.44. Jeœli w polu 200 nie ma wskaŸników, to do wynikowego pola 245 dopisywany jest zawsze pierwszy wskaŸnik 1.

      5.45. Na końcu pól 245, 250, 260, 300, 500, 501, 502, 504, 505, 506, 510, 521, 530, 533, 534, 535, 536, 561, 580, 583 i 585 jest zawsze dopisywana kropka.

  6. PRZYGOTOWANIE DANYCH DO KONWERSJI Z BAZY MAK
  PROWADZONEJ W MARC BN

  Ponieważ każdy opis do konwersji musi zaczynać się od pola 001, należy:
      - sprawdzić, czy każdy dokument w bazie zawiera pole 001; jeœli pola nie ma trzeba je dopisać (np. operacjš grupowš is),
      - sprawdzić, czy w żadnym dokumencie pole 001 nie występuje co najmniej dwa razy; jeœli występuje - należy je skreœlić,
      - sprawdzić, czy pole 001 jest zawsze na poczštku dokumentu; tej operacji nie można wykonać globalnie (szukanie wg kryterium nie umożliwia pytania o położenie pola), a sprawdzanie wizualne jest mało atrakcyjne. Zaleca się więc takš metodę: otworzyć bazę w trybie T (dla szybszego wykonania operacji, po uprzednim zrobieniu kopii bazy), zaznaczyć wszystkie dokumenty (zaznaczenie grupy dokumentów od 1 do 99999999), wykonać operację rz, potem M (przenieœć pole w inne miejsce), dalej wybrać pole 001, na poczštek.

  Uwaga: W programie MAK z datš 22.07.2004 lub póŸniejszš jest specjalny operator dla szukania wg kryteriów ("$"), który pozwala szukać dokumentów nie spełniajšcych powyższych warunków.

  Po wykonaniu powyższych czynnoœci należy wyeksportować dane, wybierajšc postać danych MARC.

  7. PRZYGOTOWANIE ZBIORU KONWER

  Jak już wspomniano zasady konwersji sš "zaszyte" w programie; można jednak dołšczyć (w bieżšcym katalogu) zbiór o zastrzeżonej nazwie "KONWER", który rozszerza zasady konwersji. Należy zauważyć, że programy konwersji nie wymagajš, aby wszystkie nazwy były trzyznakowe. W zbiorze KONWER:
      - puste linie sš nieistotne,
      - wielokrotne spacje sš redukowane do jednej,
      - spacje na poczštku i końcu wiersza sš pomijane,
      - œrednik oznacza komentarz, tzn. pominięcie wszystkich znaków do końca wiersza.
      Zbiór KONWER składa się z trzech częœci:
      - częœć pierwsza rozszerza zestaw dopuszczalnych pól i podpól,
      - gwiazdka, oddzielajšca częœć pierwszš od drugiej,
      - częœć druga opisuje pola i podpola konwertowane.
      Częœć pierwsza: każdy wiersz opisuje jedno pole; na poczštku wiersza jest nazwa pola, potem kolejne nazwy podpól, wszystkie elementy sš oddzielone spacjš.
      Częœć druga: każdy wiersz opisuje jeden sposób konwersji; na poczštku wiersza jest nazwa pola do konwersji, potem nazwa pola wynikowego, następnie kolejne pary nazw podpól: pierwsza z pary jest nazwš podpola do konwersji, druga - nazwš podpola wynikowego (patrz przykład). Wszystkie elementy sš oddzielone spacjš.
      Zasady konwersji zapisane w programie sš ważniejsze, niż dodane w zbiorze KONWER. Program uzupełnia wewnętrzne tablice o dane zapisane w tym zbiorze.

  Przykład:
  ;częœć pierwsza, okreœlimy dodatkowe pola i podpola, które występujš w naszych danych
  100 7 8 ; w polu 100 występujš podpola 7 i 8
  3001 a b c ; występuje pole 3001 z podpolami a, b i c
  3010 xx xy xz ; w wynikach wystšpi pole 3010 z podpolami xx, xy i xz
  * ; oddzielenie częœci pierwszej od drugiej
  ;częœć druga, powiemy jak konwertować pola i podpola
  100 100 7 a 8 a ; podpole 7 pola 100 zamień na podpole a pola 100 ; podpole 8 pola 100 zamień na podpole a pola 100
  3001 3010 a xz b xy c xx ; pole 3001 zamień na pole 3010, podpole a zamień na xz, ; podpole b na xy, podpole c na xx

  Zbiór KONWER musi być umieszczony w bieżšcym katalogu.

  8. WYKONANIE KONWERSJI

  Po wystartowaniu programu trzeba:
      - w odpowiedzi na pytanie "Podaj nazwę zbioru wejœciowego" podać nazwę zbioru z danymi do konwersji
      - w odpowiedzi na pytanie "Podaj nazwę zbioru wyjœciowego" podać nazwę zbioru wynikowego; jeœli taki zbiór istnieje, to program zada kolejne pytanie: "Taki zbiór istnieje, czy dopisywać (N/T)".
      Wszystkie błędy wykryte w czasie konwersji sš wpisywane do zbioru mak.log; w szczególnoœci sygnalizowane jest wystšpienie pól i podpól, które nie zostały przewidziane w programie ani w zbiorze KONWER. Należy koniecznie ten zbiór obejrzeć.

  9. DOSTOSOWANIE WYPOŻYCZALNI PO KONWERSJI

  Aby przenieœć działajšcš na bazie MARC BN wypożyczalnię należy:

  10. POBRANIE PROGRAMU BNUS lub BNUSCZ

  Aby pobrać program BNUS lub BNUSCZ należy:
    1) kliknšć poniżej na POBRANIE BNUS lub POBRANIE BNUSCZ
    2) zapisać zbiór bnus lub bnuscz w dowolnym katalogu pod nazwš bnus.exe lub bnuscz.exe

  POBRANIE BNUS

  POBRANIE BNUSCZ


  11. INNE PROGRAMY KONWERSJI

  Federacja FIDES stosowała do opisu ksišżek format podobny do formatu MARC BN, umownie nazywany MARC FIDES; poniżej umieszczono odsyłacz do pobrania programu do konwersji z tego formatu na MARC 21 (program BNUSF).

  Niektórzy użytkownicy cišgle jeszcze stosujš format MARC BN i w zwišzku tym majš coraz większe kłopoty z pobieraniem opisów z Internetu. Dlatego poniżej umieszczono odsyłacz do pobrania programu do konwersji danych z formatu MARC 21 na MARC BN (program USBN). Jeœli ktoœ cišgle stosuje format MARC BN, to może wykonać następujšce operacje dla pobrania danych z Internetu:
 • założyć roboczš bazę w formacie MARC21,
 • pobrać do tej bazy opisy z Internetu (w formacie MARC 21),
 • wyeksportować pobrane opisy w formie tekstu,
 • przekonwertować te opisy na format MARC BN,
 • zaimportować opisy do swojej bazy.
  Nie uważamy tego sposobu za prosty i racjonalny, ale póki użytkownik stosuje format MARC BN ma możliwoœć pobierania opisów w formacie MARC 21.

  POBRANIE BNUSF

  POBRANIE USBN


  12. UWAGI KOŃCOWE

  Biblioteka Narodowa nie ponosi żadnej odpowiedzialnoœci za skutki konwersji.


  Biblioteka Narodowa
  Zakład Technologii Informatycznych
  al. Niepodległoœci 213
  02-086 Warszawa