Aktualizacja: 18.05.2013

Błšd w programie WYP

Uwagi z dn. 18.05.2013.Opisany poniżej program popr1 był przygotowany w 2010 roku i nie uwzględniał, ża zapisy starego typu mogš być jeszcze wprowadzane w latach 2011, 2012, ... Obecna wersja (w komentarzu wypisuje datę 18.05.2013) usunęła ten błšd, ale ponieważ obecnie bardzo trudno sprawdzić jej poprawnoœć (brak błędnych danych) prosimy użytkowników o staranne jej przetestowanie i zgłaszanie ewentualnych uwag na niżej podany adres.

W programie WYP i WYPV pojawił się błšd zwišzany z zapisem daty wypożyczenia w statystyce (dot. roku 2010). Błšd ten występuje w aktualnej wersji programu WYP i WYPV, byc moze starsze wersje programu dzialaja poprawnie, ale trudno ustalić, kiedy ten błšd powstał. W dodatku różne ostatnie wersje programu WYP i WYPV różnie zapisujš rok 2010.

W zwišzku z tym wyniki liczby odwiedzin i statystyki mogš być przekłamane. Błšd można zauważyć np. wywołujšc funkcję "Liczba odwiedzin" lub "Statystyka".

Usunięcie błędu wymagało usunięcia ze statystyki tych zapisów, które dotyczš lat 1992-1999; mamy nadzieję, że nie jest to wielka strata dla użytkowników. Przypomnijmy, że błšd dotyczy wyłšcznie statystyki (a więc także historii czytelnika i ksišżki), a nie dotyczy aktualnych wypożyczeń i rezerwacji. Jeœli jednak komuœ zależy na tych danych, to powinien przechować stary program WYP oraz aktualny zbiór z rozszerzeniem wyp.

W zwišzku z tym błędem trzeba:
  • poprawić (specjalnym programem o nazwie POPR1) zbior ".wyp"; kolejne wersje tego programu zawierajš następujšce poprawki:
  • stosować poprawione wersje programów WYP i WYPV;

    Aby naprawić bazę należy:
    Za błšd jeszcze raz bardzo przepraszamy. Ewentualne uwagi i błędy prosimy zgłaszać do Jana Wierzbowskiego, tel. (0-22) 608-2520, e-mail: j.wierzbowski@bn.org.pl