BIBLIOGRAFIA DOKUMENTÓW KARTOGRAFICZNYCH (BDK)
w bazie MAK

BDK rejestruje od 2002 roku wszystkie typy dokumentów kartograficznych (mapy, atlasy, globusy) na podstawie egzemplarzy obowi¹zkowych dostarczanych do Biblioteki Narodowej. Opisy bibliograficzne sporz¹dzane s¹ z autopsji w komputerowej bazie BN w formacie MARC 21. Opisy og³oszone w BDK stanowi¹ czźœę rekordów zasobu Zak³adu Zbiorów Kartograficznych dostźpnych w systemie INNOPAC. Jednostk¹ opisu bibliograficznego jest samoistnie wydany dokument kartograficzny. Dokumenty opisuje siź w trzecim stopniu szczegó³owoœci, zgodnie z postanowieniami normy PN-N-01152-5 Opis bibliograficzny. Dokumenty kartograficzne.

Baza MAK jest aktualizowana raz w roku, przy do³¹czaniu nowego rocznika bibliografii.

Bibliografia nie zawiera opisów dokumentów kartograficznych w formie elektronicznej. S¹ one rejestrowane wraz z innymi dokumentami elektronicznymi w "Bibliografii Dokumentów Elektronicznych".

Uwagi dotycz¹ce bazy prosimy kierowaę bezpoœrednio do Zak³adu Zbiorów Kartograficznych, tel. (22) 608-2716, e-mail: kart@bn.org.pl


Przegl¹daj bazź
Wróę do wykazu baz


Ostatnia aktualizacja 30.04.2012 r.